Thursday 26 april 2018
logo 239x150headerpng 300x152

MOVE TO SPORT VZW

Rechtsvorm: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW)

Zetel: Mechelsesteenweg 192 a

2550 KONTICH

RPR nr: in oprichting

VZW nr: in oprichting

De ondergetekenden,

 1. De heer VAN ASCH Paul, geboren te Lier op 26/01/1963, ID nr 590-8145401-46 en wonende Chaussee de la Verte Voie 11 te 1300 Waver;
 2. De heer FEYS Peter, geboren te Ieper op 14/01/1972, ID nr 590-9769779-62 en wonende Sergeyselsstraat 12 te 2140 Antwerpen;
 3. De heer OP ’T EIJNDE Bert, geboren te Maaseik op 19/01/1973, ID nr 590-0632452-38 en wonende De Belder (oph) 22 te 3640 Kinrooi;
 4. De heer FRANCKEN Stephan, geboren te Schaarbeek op 07/11/1964, ID nr 590-8068025-76 en wonende Straatjesbossen 22 te 2570 Duffel;
 5. De heer MAES Christophe, geboren te Deinze op 12/03/1967, ID nr 590-9939679-18 en wonende Oostmeersdreef 10 te 9800 Deinze;

 

allen van Belgische nationaliteit, verklaren heden vrijdag 09 juli 2010, met deze onderhandse akte een Vereniging Zonder Winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de VZW-wet, waarvan zij de statuten als volgt vastleggen.

 

S T A T U T E N

Hoofdstuk 1: De vereniging

Artikel 1: Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "VZW" genoemd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 (hierna "VZW-wet" genoemd).

Artikel 2: Naam

De VZW draagt de naam MOVE TO SPORT.

Artikel 3: Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd te 2550 KONTICH, Mechelsesteenweg 192 a.

De VZW ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 4: Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur. 

Hoofdstuk 2: Doel en activiteiten

Artikel 5: Doel

De vereniging heeft als doel, voor personen die mindervalide zijn tengevolge een handicap en/of een chronische ziekte, om activiteiten en acties te organiseren en ondernemen met betrekking tot sport en bewegen.

Deze activiteiten en acties, kunnen ondermeer omvatten:

 • het stimuleren, ondersteunen, promoten en organiseren van ondermeer:
  • evenementen, activiteiten en wedstrijden
  • demonstraties, incentives, exposities, promotieactiviteiten
  • studiedagen, congressen, workshops, groepsdagen
  • wetenschappelijk onderzoek
  die te maken hebben met sporten en bewegen.
 • het betrekken, initiëren, opleiden en coachen van derde partijen, zoals bijvoorbeeld de begeleiders, de zorgverstrekkers, de medici en paramedici, de infrastructuurverschaffers, … bij al de voornoemde activiteiten, evenementen en organisaties.
 • het uitbouwen van een netwerk

 

Deze acties en activiteiten worden zoveel mogelijk gerealiseerd volgens een filosofie met volgende principes: laagdrempeligheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid en professionele begeleiding.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.

De VZW kan haar doel alleen of in samenwerking met andere organisaties of rechtspersonen uitoefenen.

De VZW kan ter uitvoering van haar doel alle roerende en onroerende goederen verwerven en beheren, in huur nemen of geven, in concessie nemen of geven, personeel aanwerven en meer uitgebreid alle handelingen stellen die de verwezenlijking van het doel rechtvaardigen. 

Hoofdstuk 3: Lidmaatschap

Artikel 6: Werkende en niet-werkende leden

De VZW heeft twee soorten leden: werkende leden en niet-werkende leden. Deze laatste worden in de VZW-wet omschreven als "toegetreden leden".

Artikel 7: Werkende leden

 1. Er zijn minimum drie werkende leden. Het maximum aantal werkende leden is onbeperkt. Deze werkende leden kunnen enkel natuurlijke personen zijn.
 2. Elke natuurlijke persoon die de doelstellingen en filosofie van de VZW nastreeft én zich daar ook daadwerkelijk zal voor inzetten, kan zich kandidaat stellen als werkend lid van de VZW. Hiertoe dient de kandidaat werkend lid schriftelijk zijn kandidatuur te stellen, gericht aan de voorzitter van de VZW.
 3. De Raad van Bestuur beslist over de voorlopige aanvaarding van de kandidaat als werkend lid tot aan de eerstkomende Algemene Vergadering die een definitieve beslissing neemt over de aanvaarding van het werkend lid. Op deze Algemene Vergadering dient minstens de helft van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De Algemene Vergadering kan soeverein en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als werkend lid.
 4. Werkende leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de VZW-wet en deze statuten worden beschreven. Zij betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage die door de Raad van bestuur wordt vastgelegd en die niet hoger kan zijn dan 50,- EUR.
 5. De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks bij het begin van het werkjaar vastgesteld. 

Artikel 8: Niet-werkende leden (toegetreden leden)

 1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de doelstellingen van de VZW ondersteunt en daar passief, zoals bijvoorbeeld geldelijk, wenst in bij te dragen, kan zich kandidaat stellen als niet-werkend lid van de VZW. Zij zullen bijgevolg geen daadwerkelijke taken uitvoeren binnen of voor de VZW.
 2. De niet-werkende leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die wordt vastgelegd door de Raad van bestuur en max. 500,- EUR bedraagt.
 3. Niet-werkende leden hebben slechts de rechten en plichten omschreven in deze statuten en het huishoudelijk reglement.
 4. Niet-werkende leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en statutaire bepalingen kunnen zonder consultatie of akkoord van de niet-werkende leden worden doorgevoerd.
 5. De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks bij het begin van het werkjaar vastgesteld. 

Artikel 9: Ontslag

 1. Werkende leden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen uit de VZW door een aangetekend schrijven te richten aan de voorzitter van de VZW. Het ontslag zal ingaan twee maanden na verzending van het aangetekend schrijven, behoudens andere overeenkomst met en toestemming van de Raad van Bestuur.
 2. De lidmaatschapsbijdrage van een ontslagnemend werkend lid blijft wel verworven voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend. Tevens moet het werkend lid alle andere administratieve verplichtingen ten opzichte van de VZW voldaan hebben, zoals voorzien in het huishoudelijk reglement.
 3. Een werkend lid dat de lidmaatschapsbijdrage en/of andere financiële verplichtingen niet betaalt binnen de gestelde periode zoals bepaald in het huishoudelijk reglement wordt als ontslagnemend beschouwd.
 4. Niet-werkende leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door middel van een schriftelijk bericht aan de voorzitter.
 5. De lidmaatschapsbijdrage van een ontslagnemend niet-werkend lid blijft wel verworven voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.
 6. Een niet-werkend lid dat de lidmaatschapsbijdrage niet betaalt binnen de gestelde periode zoals bepaald in het huishoudelijk reglement wordt als ontslagnemend beschouwd. 

Artikel 10: Opschorting

 1. De Raad van Bestuur kan het lidmaatschap van werkende leden waarvan hij meent dat het moet beëindigd worden, bij een 2/3° meerderheidsbeslissing, opschorten tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering die beslist over de al dan niet beëindiging van het lidmaatschap van het betrokken werkelijk lid. Om zulke beslissing te kunnen nemen, dienen 4/5° van de bestuurders aanwezig te zijn op de vergadering die de beslissing neemt. Alvorens tot de opschorting van het lidmaatschap over te gaan dient de Raad van Bestuur het werkend lid uit te nodigen om gehoord te worden. Zolang het lidmaatschap van een werkend lid opgeschort is, kan het geen functies meer uitoefenen binnen de VZW.

Artikel 11: Beëindiging van lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van een werkend lid kan, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 2/3° van alle werkende leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 2/3° van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij de beslissing genomen wordt met een 2/3° meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
 2. Een werkend lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, moet door de Algemene Vergadering uitgenodigd worden om gehoord te worden.
 3. Niet-werkende leden die handelen in strijd met de doelstellingen en filosofie van de VZW kunnen door een eenzijdige beslissing van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van het lidmaatschap. 

Artikel 12: Rechten

 1. Werkende of niet-werkende leden kunnen geen enkele aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid.
 2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap, om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW.

Hoofdstuk 4: De Algemene Vergadering 

Artikel 13: Samenstelling en stemrecht

 1. De Algemene Vergadering bestaat enkel uit de werkende leden.
 2. Alle werkende leden hebben een gelijk stemrecht en hebben bijgevolg recht op één stem.
 3. De niet-werkende leden nemen niet deel aan de Algemene Vergadering. 

Artikel 14: Volmachten

 1. Een werkend lid dat niet op de Algemene Vergadering aanwezig kan zijn, kan volmacht geven aan een ander werkend lid of aan een derde om hem te vertegenwoordigen. Deze volmacht dient schriftelijk te worden gegeven en dient voor de aanvang van de desbetreffende Algemene Vergadering, toe te komen bij de secretaris van de VZW overeenkomstig de daartoe vastgestelde richtlijnen.
 2. Elk aanwezig werkend lid kan slechts één volmacht uitoefenen van één ander werkend lid.
 3. Iedere derde kan slechts één volmacht uitoefenen van een werkend lid. 

Artikel 15: Niet-werkende leden en waarnemers

 1. De niet-werkende leden mogen de Gewone Algemene Vergadering niet bijwonen. Zij kunnen zich, mits schriftelijke aanvraag en toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten. Niet-werkende leden worden ook niet toegelaten op een Buitengewone Algemene Vergadering.
 2. Waarnemers of deskundigen kunnen de Gewone of de Buitengewone Algemene Vergadering bijwonen, mits instemming van de Raad van Bestuur. Zij mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.
   

Artikel 16: Bevoegdheden

Volgende bevoegdheden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

 1. De wijziging van de statuten
 2. De aanvaarding van nieuwe werkende leden
 3. De uitsluiting van een werkend lid
 4. De benoeming en afzetting van de bestuurders
 5. De benoeming en afzetting van eventuele commissarissen en het bepalen van de bezoldiging
 6. De benoeming van de rekeningnazichters
 7. De goedkeuring van de begroting en de rekeningen
 8. De kwijting aan de bestuurders, eventuele commissarissen, rekeningnazichters
 9. De ontbinding van de VZW
 10. Het goedkeuren van het beleid
 11. Het bevestigen van tussentijdse gecoöpteerde bestuurders
 12. De omzetting van de VZW in een vennootschap met een sociaal oogmerk. 

Artikel 17: Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering

 1. De werkende leden worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Gewone Algemene Vergadering tijdens de eerste zes maanden van het kalenderjaar, op een plaats bepaald in de uitnodiging.
 2. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt tenminste veertien dagen voor de datum van de Algemene Vergadering naar alle werkende leden verstuurd. Dit zal gebeuren per brief op het adres dat het lid hiertoe het laatst heeft opgegeven aan het secretariaat van de VZW.
 3. Bij de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda gevoegd dat door de Raad van Bestuur wordt opgesteld. Elk punt dat door minstens 1/20° van de werkende leden van de VZW aangebracht wordt, moet op de agenda worden geplaatst. Dit onderwerp moet uiteraard door 1/20° van de werkende leden ondertekend zijn en tenminste 21 werkdagen voor de datum van de Algemene Vergadering per aangetekende brief aan de Raad van bestuur gericht worden.
 4. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de Raad van Bestuur of door minimum vier bestuurders alsook op verzoek van minimum 1/5° van alle werkende leden. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
 5. De uitnodiging voor deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt minstens 21 dagen voorafgaand aan de datum van deze vergadering naar alle werkende leden verstuurd met vermelding van de agenda van de aangevraagde punten. Dit zal gebeuren per brief op het adres dat het lid hiertoe het laatst heeft opgegeven aan het secretariaat van de VZW.
 6. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van deze laatste wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren dienst van de aanwezige bestuurders.
   

Artikel 18: Quorum en stemming

 1. Beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behalve als de VZW wet dit anders voorziet.
 2. Bij een statutenwijziging dienen minstens 2/3° van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3° van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop geen aanwezigheidsquorum geldt. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Beslissingen en/of wijzigingen worden in beide gevallen geacht aanvaard te zijn als ze worden goedgekeurd door 2/3° van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
 3. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, is vereist dat 2/3° van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is en moet een beslissing genomen worden met een meerderheid van 4/5° van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
 4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of via een stembiljet, behalve in geval van benoeming en beëindiging van bestuurders. Deze stemming gebeurt geheim met een stembiljet.
 5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 6. De statuten laten toe dat op de Gewone Algemene Vergadering wordt gestemd over andere dan de vermelde agendapunten, indien minstens 2/3° van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden hiermee instemt.
 7. Bij gelijkheid van stemmen, dus in een 50/50 situatie, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn. Blanco stemmen en nietige stemmen zijn ongeldig en worden bijgevolg niet meegeteld.
   

Artikel 19: Notulen

 1. Er worden notulen van de Algemene Vergadering opgesteld. Ze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de werkende leden en van belanghebbende derden die hun inzagerecht kunnen uitoefenen in overeenstemming met de in artikel 9 van het KB van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
 2. Werkende leden die aan- of opmerkingen hebben op de notulen die in het voormelde notulenregister werden opgenomen, kunnen aan de Raad van Bestuur een verzoek richten tot aanvulling of wijziging en dit per aangetekend schrijven.
 3. Deze vragen tot correctie worden voorgelegd op de eerste daaropvolgende Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist autonoom over de correcties. Indien er correcties worden doorgevoerd, zal het aangetekend schrijven en de rectificatie eveneens in het notulenboek worden opgenomen.
 4. Indien er geen correcties worden doorgevoerd, zal het aangetekend schrijven in het notulenboek worden opgenomen en zal de Raad van Bestuur zijn beslissing om geen correctie door te voeren motiveren.

Hoofdstuk 5: Bestuur en vertegenwoordiging 

Artikel 20: Samenstelling Raad van Bestuur

 1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum drie en maximum tien bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden voor een termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de Gewone Algemene Vergadering. Bestuurders zijn steeds herbenoembaar.
 2. De procedure voor de kandidatuur, verkiezing en benoeming van de bestuursleden wordt opgenomen in het Huishoudelijk reglement. Ook wat betreft herbenoeming.
 3. De Raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en het huishoudelijk reglement.
 4. De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
 5. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat, in naam en voor rekening van de VZW, worden vergoed, indien deze volgens de richtlijnen van het huishoudelijk reglement worden voorgelegd en overgemaakt aan de bevoegde partijen.
   

Artikel 21: Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

 1. De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, alsook binnen de veertien dagen na het verzoek van minimum drie bestuurders.
 2. De voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren dienst van de aanwezige bestuurders.
 3. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in België aangewezen in de uitnodiging.
 4. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.
 5. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, die van de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
 6. Er worden notulen van de vergaderingen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Ze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de werkende leden die hun inzagerecht kunnen uitoefenen in overeenstemming met de in artikel 9 van het KB van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Ze worden eveneens aan alle bestuurders bezorgd ten laatste op de volgende vergadering, behoudens bij overmacht waarbij dit dan zo snel mogelijk dient te gebeuren.
   

Artikel 22: Tegenstrijdig belang

Bij beraadslaging over een punt waarbij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, maakt de betrokken bestuurder dit spontaan bekend en mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dat punt.

Artikel 23: Intern Bestuur – Beperkingen

 1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van de handelingen waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is volgens de VZW-wet of deze statuten.
 2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet als ze openbaar gemaakt is. Niet-naleving kan wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang brengen.
   

Artikel 24: Externe vertegenwoordigingsmacht

 1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de VZW door de meerderheid van haar leden.
 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter.
 3. De Raad van bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.
   

Artikel 25 : Dagelijks bestuur en bekendmakingsvereisten

a)  Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan één of meer personen die bestuurder zijn binnen de VZW.

b)  Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, de personen van het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in elk geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.
 

Hoofdstuk 6: Aansprakelijkheid van de bestuurders en dagelijks bestuurder 

Artikel 26: Aansprakelijkheid

 1. De bestuurders en personen belast met het dageljiks bestuur, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de VZW aangaat.
 2. Tegenover de VZW en tegenover derden is de verantwoordelijkheid van bestuurders beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.

Hoofdstuk 7: Toezicht door een commissaris 

Artikel 27: Commissaris

 1. Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 van de VZW-wet niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te benoemen.
 2. Zodra de VZW de drempels overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van twee jaar.

Hoofdstuk 8: Financiering en boekhouding 

Artikel 28: Financiering

 1. De VZW zal onder meer gefinancierd kunnen worden door sponsorgelden, subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doelstelling van de vereniging te ondersteunen, als ter ondersteuning van een specifiek project.
 2. Daarnaast kan de VZW fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.
 3. De VZW kan zich laten erkennen om fiscale attesten te mogen uitschrijven voor ontvangen giften, evenals voor eender welke andere inregelstelling tot het bekomen van fondsen en gelden.
   

Artikel 29: Boekhouding en rekeningnazichters

 1. Het boekjaar van de VZW loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
 2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de VZW-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
 3. De Algemene Vergadering benoemt onder de werkende leden een rekeningnazichter die belast wordt met het nazicht van de rekeningen van de VZW vooraleer deze ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. De benoeming geldt voor één jaar en zij zijn herverkiesbaar. De rekeningnazichter die benoemd wordt, dient zijn activiteiten te verrichten voor het kalenderjaar van het jaar waarin hij wordt benoemd, om verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering die het daaropvolgende jaar wordt gehouden.

Hoofdstuk 9: Huishoudelijk reglement 

Artikel 30: Huishoudelijk reglement

De Raad van Bestuur stelt een Huishoudelijk reglement op die hij nodig acht en nuttig oordeelt. Hij kan er eventuele wijzigingen aan doorvoeren, maar moet er voor zorgen dat het geen bepalingen mag bevatten strijdig met deze statuten.
 

Hoofdstuk 10: Ontbinding en vereffening 

Artikel 31: Ontbinding

 1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5° van alle werkende leden. De samenroeping en de agendering vinden plaats overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.
 2. De beraadslaging en stemming m.b.t. de ontbinding dienen te gebeuren overeenkomstig artikel 17 en 18 van deze statuten (bijeenroeping en quorum overeenkomstig doelwijziging).
 3. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 23 VZW-wet.
   

Artikel 32: Vereffening

 1. De Algemene Vergadering, die rechtsgeldig tot de ontbinding van de VZW besluit, benoemt ten minste twee vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en de wijze van vereffening.
 2. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief dienen te worden neergelegd ter griffie en te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 3. De bestemming van het vermogen moet worden toegekend aan een andere VZW met een gelijkaardig of verwant doel als de VZW.

Hoofdstuk 11: Varia 

Artikel 33: Niet voorziene gevallen

Voor alle elementen die niet uitdrukkelijk geregeld zijn door deze statuten en wel geregeld zijn in de VZW-wet, is de VZW-wet van toepassing. De nietigheid van een artikel heeft geenszins de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg.

 

***** O V E R G A N G S B E P A L I N G E N *****

Na de oprichting komen de oprichters voor een eerste maal samen in algemene vergadering ter benoeming van de raad van bestuur en de bepaling van de functies. Voor een eerste termijn van drie jaar die vervalt bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2013 worden met eenparigheid van stemmen benoemd tot bestuurder:

 1. de heer VAN ASCH Paul, voornoemd
 2. de heer FEYS Peter, voornoemd
 3. de heer OP ’T EIJNDE Bert, voornoemd
 4. de heer FRANCKEN Stephan, voornoemd
 5. de heer MAES Christophe, voornoemd

 

De functies worden als volgt bepaald en verdeeld:

Tot voorzitter van de VZW wordt benoemd de heer VAN ASCH Paul

Tot secretaris van de VZW wordt benoemd de heer FEYS Peter

Tot penningmeester van de VZW wordt benoemd de heer OP ’T EIJNDE Bert

Gedaan te KONTICH in zeven exemplaren op vrijdag 09 juli 2010, waarvan iedere partij verklaart een origineel te hebben ontvangen en waarvan twee exemplaren bestemd zijn voor de wettelijke registratie en publicatie.

­